Program Pelonjakan Kepimpinan Sekolah (ProPeKS)

Latar Belakang Program Pelonjakan Kepimpinan Sekolah (ProPeKS)

Matlamat utama ProPeKS adalah untuk meningkatkan kompetensi kepimpinan dan pengurusan yang memimpin sekolah berprestasi rendah. Objektif ProPeKS ialah;

  1. Kesediaan untuk memimpin sekolah harapan;
  2. Pengetahuan kepimpinan dan pengurusan untuk memimpin sekolah harapan; dan
  3. Kemahiran kepimpinan dan pengurusan untuk memimpin sekolah harapan.

Sebanyak 102 sekolah yang terlibat telah dibimbing oleh Pensyarah IAB dan SIPartner+ selama 3 tahun. Hasilnya 102 buah sekolah yang telah mengikuti program ini telah mencapai KPI yang ditetapkan, iaitu cemerlang dalam melonjakkan prestasi sekolah, mengukuhkan hubungan dengan komuniti dan memantapkan keperibadian sebagai pemimpin berkesan.

Pengenalan Dashboard

  • Dashboard ProPeKS (Program Pelonjakan Kepimpinan Sekolah) dikenali sebagai i-ProPeKS merupakan satu platform yang signifikan bagi pengurusan Big Data ProPeKS.
  • Pemegang Taruh yang telibat Pensyarah Institut Aminuddin Baki, Pengetua Sekolah, School Improvement Partner +, Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri.

Matlamat

Menyediakan platform yang signifikan bagi perkongsian data peserta Program Pelonjakan Kepimpinan Sekolah (ProPeKS) meliputi data:

  • Profil Pemegang Taruh
  • e-Pembelajaran,
  • Pencapaian Kursus Bersemuka
  • Pencapaian prestasi Follow Up Follow Through